INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

                                                                                                                                         

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávaní proběhne

od 11.května 2021 do 13.května 2021

 

Vážení rodiče,

podrobné informace o jednotném elektronickém zápisu jsou k dispozici na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/.

Na tomto portálu elektronickou formou provedete zadání a vygenerování žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. V případě, že nemáte

přístup k počítači, máte možnost se po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou dostavit dne 29.4.2021 a 30.4.2021 a žádost vygenerovat v mateřské škole.

V letošním roce se z důvodu omezení ohledně epidemiologické situace nebude konat den otevřených dveří.

 

Počet volných míst : 29

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: hkywyqw
  2. emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  ms.gagarinova@volny.cz, v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti.
  3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou, doporučeně na adresu: MŠ „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 6 - datum podání na poště nejdéle 13. 5. 2021
  4. do schránky školy v termínu od 11.5 do 13. 5. 2021, vždy mezi 8. 00 – 16.00 hod. Poštovní schránka je umístěna vlevo od velké brány mateřské školy. Pokud zákonný zástupce zvolí tuto možnost, bude školou prostřednictvím e-mailu, který uvedl v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, informován o přijetí žádosti. Pokud zákonný zástupce potvrzovací e-mail neobdrží nejdéle ve dni následujícím po vhození do schránky školy, je nutné školu o této skutečnosti neprodleně informovat a domluvit se na dalším postupu.
  5. osobní podání: v označeném prostoru školy  dne 11. 5. 2021 mezi 8.00 – 12.00 a 13.00 - 15. 00 hod. tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Přesný časový termín pro předání žádosti je třeba domluvit předem prostřednictvím emailu ms.gagarinova@volny.cz, případně telefonicky na čísle 482 322 095.

Bude-li podání učiněno neosobním způsobem (tj. způsobem 1 až 4), je nutné pro ověření údajů zaslat se žádostí včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte také kopii rodného listu dítěte. V tomto případě Vám potvrdíme přijetí žádosti e-mailem.

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce. Doklad o bydlišti rodičů, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v občanském průkazu, doklad o pobytu dítěte na území města Liberce, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců, u cizinců doklad o povolení k pobytu na území ČR.
  • kopii dokladu o odkladu školní docházky u dětí starších 6. let (lze doložit dodatečně)

Poslední termín k přijímání žádostí je 13. 5. 2021 - až do ukončení správního řízení nebudou další žádosti přijímány.