ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ

 

Seznam přijatých dětí - zápis 2022.pdf (648135)

 

 

 

 

ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

 

Oznámení o konání zápisu do předškolního vzdělávání v roce 2022-2023 -LEX Ukrajina.pdf (732,7 kB)

 
 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol na školní rok 2022-2023 pro zvláštní zápis LEX UKRAJINA dne 9.6.2022 (1).pdf (387,9 kB)

 

Žádost o přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání pro Ukrajinské děti.pdf (683,9 kB)

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

POČET VOLNÝCH MÍST: 35

 

Podrobné informace ohledně elektronického zápisu naleznete  na webu Statutárního města Liberce https://zapisyms.liberec.cz/. Zápisový portál bude spuštěn počátkem dubna 2022. Na tomto portálu elektronickou formou provedete zadání a vygenerování žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 V případě, že nemáte přístup k počítači, máte možnost se po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou dostavit v termínu 3.5.2022 a 4.5.2022 a žádost vygenerovat v mateřské škole.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná v úterý 5.4.2022 od 9.30 hodin. Žádáme rodiče, kteří mají zájem o účast na Dni otevřených dveří, aby svou účast nahlásili na email _ms.gagarinova@volny.cz.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

Osobně - Přihlášky k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 budou přijímány v úterý, dne 10.5.2022 od 8:00 do 16:00.

 Poštou - zaslat nejlépe doporučeně na adresu Mateřská škola „Hvězdička“, Gagarinova 788/9, Liberec 6, 460 07

 Do datové schránky:  hkywyqw .

K podání přihlášek ve školce doložte:

  1. Vytištěnou a podepsanou přihlášku z registračního systému včetně potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte.
  2. Rodný list dítěte k nahlédnutí, který potřebujeme pro ověření údajů o dítěti, jež uvádíte v přihlášce.
  3. Svůj občanský průkaz, kde ověříme bydliště.

Po 10. 5. 2022 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.

Dne 13.5.2022 se od 8-10 hodin  můžete přijít vyjádřit k podkladům přijímacího řízení, poté bude provedeno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.

Od 18.5.2022 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte.

Dne 27.5.2022 bude zveřejněn Seznam registračních čísel přijatých dětí  podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webových stránkách mateřské školy

Do 13.6.2022 obdržíte rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2022)

Body

Předškolák – 6letý

480

Předškolák – 5letý

460

Dítě 4leté

440

Dítě 3leté

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022)

350

Dítě mladší 2 let

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den věku dítěte v roce narození

Body

Za každý den k 31. 8.

0,02

Trvalý pobyt dítěte

Body

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)

300

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec

0

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

*) Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX; dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci.

  

Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

Sourozenec dítěte v MŠ

Body

sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2022, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2022)

10

starší sourozenec není, nebo nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku

0

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2022, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole (ve školním roce 2022/2023), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje u 4letých až 6letých a u 2letých k 31. 8. 2022, u 3letých se posuzuje k 31. 12. 2022 (např. děti narozené do 31. 8. 2018 jsou posuzovány jako 4leté). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2022 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2018 - v rozhodné době budou dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2022/2023.

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

Další informace

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:

  • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,
  • pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných mateřských škol přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé mateřské školy.

 

 

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
Případné dotazy zašlete na ms.gagarinova@volny.cz – uveďte telefonní číslo – budeme vás kontaktovat.

Veronika Chramostová

ředitelka školy