Aktuality

SBÍRKA KRABICE OD BOT

01.11.2020 00:00

SBÍRKA KRABICE OD BOT 2020

Naše MŠ Hvězdička je pro Vánoce 2020 již třetím rokem sběrným místem KRABICE OD BOT. Chápeme, že rok 2020 je pro mnohé z nás složitý. Za každou pomoc a dar budeme přesto rádi.

Je to předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin. V České republice proběhne v roce 2020 již po desáté. Radost těmto dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům a odnesou na některé ze sběrných míst, které ho předá potřebným. Vloni tak mělo hezčí Vánoce více než 35 000 dětí z chudých rodin, nízkoprahových zařízení a azylových domů. Sbírku pořádá Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

Naše školka v loňském roce odevzdala 152 kusů dárků. Letos pomáhá na místech:

Dětské centrum Sluníčko Liberec

Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi Liberec

Dětský domov Česká Kamenice

Dětský domov Česká Lípa

Jak mohu dárek darovat?

Na internet. stránkách si zarezervujte věk dítěte a počet darů – o jeho spuštění vás budeme informovat.

Zabalený dar doneste ve dnech 26. 11. – 6. 12. do MŠ (do chodby, případně do ORANŽOVÉ TŘÍDY).

Co do krabice darovat?

Všechny podrobné instrukce najdete na webu. V chodbě naší MŠ budou viset fotografie krabic, které slouží jako případný „návod“. Nedávejte prosím do krabice výrobky s trvanlivostí (jídlo, pití, sladkosti), plyšové hračky a použité oblečení. Krabice přebíráme pouze označené věkem a pohlavím dítěte – dle vaší rezervace na internetu.

Je nějaká provozní doba, kdy mohu dar přinést?

V jiném čase po telefonické domluvě. Děkuji za pochopení.

PO - PÁ  6.30 - 8.30 hod, 14.00 - 16.30 hodin – rodiče dětí z naší MŠ mohou dary nosit do ORANŽOVÉ TŘÍDY. Ostatní dárci prosím ponechejte své dary na chodbě, zavedeme vás.

 

Pokud vám stále není něco jasné, neváhejte mě kdykoliv kontaktovat.

Za celou naší MŠ Hvězdička děkuji.

S pozdravem Svobodová Kateřina

 

Nové hřiště - poděkování

08.09.2020 12:15

Velice děkujeme MAGISTRÁTU MĚSTA LIBERCE

panu náměstku Mgr. JIŘÍMU ŠOLCOVI 

za pomoc při zajištění vybudování hřiště na zahradě školky

a zejména firmě PERENA Liberec s.r.o. 

za sponzorské vybudování hřiště. 

DĚKUJEME :-)

 

Vítejte!

31.08.2020 08:00

Těšíme se na vás v novém školním roce 2020/2021

Zápis do mateřské školy

05.05.2020 15:14

Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k doložení potvrzení o pravidelném očkování v rámci správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (dále jen ministerstvo školství) zveřejnilo dne 3. 4. 2020 na svých webových stránkách  v sekci Aktuality  „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021.

V části týkající se doložení očkování dítěte doporučuje ministerstvo školství: „Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

Uvedené doporučení je dle názoru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK v rozporu s právní úpravou. Ředitel/ředitelka mateřské školy při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci výkonu státní správy. Je nezbytné, aby mateřská škola jako správní orgán postupovala nejen v souladu s platnou právní úpravou, ale i s judikaturou správních soudů a Ústavního soudu České republiky.

Podle ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinností zákonného zástupce k žádosti o přijetí do mateřské školy doložit, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, a to v souladu s ustanovením § 50 zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o absolvování povinného očkování, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (dále jen doklad o očkování), vydá registrující praktický lékař pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.

Bez ohledu na epidemiologickou situaci, příp. vyhlášení nouzového stavu je skutečnost, že se dítě podrobilo povinnému očkování (nebo je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tuto skutečnost lze hodnověrně prokázat pouze potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dle názoru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje nelze čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu výše uvedený doklad nahradit.

Zákonným zástupcům doporučujeme, aby nejprve kontaktovali registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dohodli s ním termín vyzvednutí dokladu o očkování. Jedná se o administrativní úkon, přítomnost dítěte není nutná.  

Nedoloží-li zákonný zástupce s přihláškou k předškolnímu vzdělávání doklad o očkování, postupuje mateřská škola v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením přeruší správní řízení a poskytne zákonnému zástupci přiměřenou lhůtu pro doložení potvrzení o očkování. Pokud zákonný zástupce ani v rámci takto stanovené lhůty potvrzení o očkování nedoloží, zastaví mateřská škola usnesením správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             V Liberci, 5. 5. 2020

 

Ing. Jiřina Princová                                                                                                                         

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

 

 

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

22.04.2020 15:58

Zápis a potvzení od lékaře o očkování dítěte.

 

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že doporučení ministerstva školství, aby ředitelky mateřských škol přijímaly přihlášky pro nadcházející zápis pouze s kopií očkovacího průkazu není v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a je tedy protizákonný. Pokud bychom postupovaly podle doporučení ministerstva školství, dopustily bychom se protiprávního jednání, které by mělo za důsledek neplatnost správního řízení.

 Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
 

PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 

V případě, že Vám toto potvrzení pediatr odmítne vystavit, jsem nucena přerušit správní řízení o přijetí do mateřské školy do doby, než jej pediatr bude moci vystavit a rodič jej pro zápis doloží.

Mrzí mě, že Vám tímto způsobuji určité komplikace, ale snažím se zajistit průběh správního řízení v souladu se zákonem, který jsem povinna dodržovat.

 

Děkuji za pochopení.

V.Chramostová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol naleznete na webových stránkách   https://zapisyms.liberec.cz/
a  ve   Směrnici pro zápis dětí do mateřské školy 2020-2021.pdf (672394)

Počet volných míst : 40

Přihlášky máte možnost předat několika způsoby :

  • do datové schránky školy: hkywyqw
  • emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  -  ms.gagarinova@volny.cz
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu: MŠ „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 6
  • do schránky školy v termínu od 11. - 13. 5. 2020, vždy mezi 8.00 – 16.00 hod. .

Zásilky musí vždy obsahovat: vyplněnou a vlastnoručně nebo elektronicky podepsanou přihlášku, potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte. 

  • Osobní podání:

v označeném prostoru školy  dne 12. 5. 2020 mezi 8.00 – 12.00 a 12.30 - 15.00 hod. tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců doklad o povolení k pobytu na území ČR)

Přesný časový termín pro předání žádosti si vzhledem k nouzovému stavu domluvte předem prostřednictvím emailu  - ms.gagarinova@volny.cz.

 

 

 

 

Zápisy do MŠ

07.04.2020 15:28

Zápis do MŠ na šk. rok 2020/2021- informace sledujte prosím na stránkách https://zapisyms.liberec.cz

 
 
 

 

Zápisy do ZŠ

07.04.2020 15:26

Informace k zápisům do ZŠ- sledujte prosím tyto stránky- https://zapisyzs.liberec.cz/

Uzavření MŠ

17.03.2020 14:43

Mateřská škola "Hvězdička" je od 18.3.2020 uzavřena

 

Vážení rodiče , 

z nařízení vlády ČR a rozhodnutím krizového štábu budou děti obou rodičů pracujících v integrovaném záchranném systému a v sociálních službách soustředěny od středy, 18.3.2020, na ZŠ Ještědská.

Provozní doba oddělení pro děti z MŠ  o max. 15 dětech  bude 6:00 – 20:00

Pokud nemáte možnost vyřešit péči o své děti jinak, máte možnost umístění dětí na ZŠ Ještědská.

I nadále Vám budeme sdělovat aktuální informace prostřednictvím Školy na dlani a na webových stránkách.

Uzavření mateřské školy pro běžnou veřejnost

16.03.2020 17:00

Vážení rodiče,

statutární město Liberec rozhodnutím krizového štábu zavírá své mateřské školy pro běžnou veřejnost.

S platností od úterý 17. března budou na dobu neurčitou k předškolnímu vzdělávání přebírány už jen děti rodičů těchto profesí:

-zaměstnanci bezpečnostních sborů,
-zaměstnanci obecní policie,
-zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
-zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb (zejména pak služeb sociální péče a služeb sociální prevence dle zák. 108/2006 Sb. zákon o sociálních službách),
-zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
-příslušníci ozbrojených sil.

 

Pro všechny ostatní děti platí celostátní karanténa vyhlášená vládou ČR od 16.3.2020 do 24.03.2020 včetně, tj. školku navštěvovat nemohou.

 

Žádáme rodiče, kteří pracují v těchto profesích o informaci, zda budou jejich děti navštěvovat naši MŠ.

 

Přejeme všem dětem a rodičům naší MŠ v této složité době hodně zdraví a budeme Vás informovat o všech změnách týkajících se uzavření MŠ.

Potvrzení na žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)  zašleme na Vaši žádost na Váš email.

 

Veronika Chramostová

 

 

Provoz MŠ od 16.3.2020

13.03.2020 14:21

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v naší zemi prosíme rodiče, aby sledovali školní web.

Vedení školy bude poskytovat aktuální informace ohledně provozu mateřských škol v Liberci.

 

Omezení provozu MŠ od 16.3.2020

MŠ Hvězdička_ mimořádné opatření COVID 19.pdf (425202)

Instrukce-odboru-skolstvi.pdf (541169)

ranni-filtr.pdf (688948)

 

Veškeré plánované akce jsou do odvolání zrušeny. 

1 | 2 >>