Zápis do mateřské školy

05.05.2020 15:14

Informace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje k doložení potvrzení o pravidelném očkování v rámci správního řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (dále jen ministerstvo školství) zveřejnilo dne 3. 4. 2020 na svých webových stránkách  v sekci Aktuality  „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021.

V části týkající se doložení očkování dítěte doporučuje ministerstvo školství: „Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen, viz odkaz níže.

Uvedené doporučení je dle názoru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK v rozporu s právní úpravou. Ředitel/ředitelka mateřské školy při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v rámci výkonu státní správy. Je nezbytné, aby mateřská škola jako správní orgán postupovala nejen v souladu s platnou právní úpravou, ale i s judikaturou správních soudů a Ústavního soudu České republiky.

Podle ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je povinností zákonného zástupce k žádosti o přijetí do mateřské školy doložit, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, a to v souladu s ustanovením § 50 zákona číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Doklad o absolvování povinného očkování, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (dále jen doklad o očkování), vydá registrující praktický lékař pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.

Bez ohledu na epidemiologickou situaci, příp. vyhlášení nouzového stavu je skutečnost, že se dítě podrobilo povinnému očkování (nebo je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci) nezbytnou podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tuto skutečnost lze hodnověrně prokázat pouze potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. Dle názoru odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje nelze čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu výše uvedený doklad nahradit.

Zákonným zástupcům doporučujeme, aby nejprve kontaktovali registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost a dohodli s ním termín vyzvednutí dokladu o očkování. Jedná se o administrativní úkon, přítomnost dítěte není nutná.  

Nedoloží-li zákonný zástupce s přihláškou k předškolnímu vzdělávání doklad o očkování, postupuje mateřská škola v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením přeruší správní řízení a poskytne zákonnému zástupci přiměřenou lhůtu pro doložení potvrzení o očkování. Pokud zákonný zástupce ani v rámci takto stanovené lhůty potvrzení o očkování nedoloží, zastaví mateřská škola usnesením správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                             V Liberci, 5. 5. 2020

 

Ing. Jiřina Princová                                                                                                                         

vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu