Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

22.04.2020 15:58

Zápis a potvzení od lékaře o očkování dítěte.

 

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že doporučení ministerstva školství, aby ředitelky mateřských škol přijímaly přihlášky pro nadcházející zápis pouze s kopií očkovacího průkazu není v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a je tedy protizákonný. Pokud bychom postupovaly podle doporučení ministerstva školství, dopustily bychom se protiprávního jednání, které by mělo za důsledek neplatnost správního řízení.

 Skutečnost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, prokazuje řediteli zákonný zástupce (z § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyplývá, že ředitel mateřské školy jako správní orgán musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o níž nejsou důvodné pochybnosti; prokázat povinné očkování dítěte se dá doložením potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, jež má informace o očkování dítěte k dispozici).
 

PROSÍM tedy všechny žadatele o zápis do naší MŠ, aby kontaktovali pediatra a poprosili jej o potvrzení o očkování dítěte. 

V případě, že Vám toto potvrzení pediatr odmítne vystavit, jsem nucena přerušit správní řízení o přijetí do mateřské školy do doby, než jej pediatr bude moci vystavit a rodič jej pro zápis doloží.

Mrzí mě, že Vám tímto způsobuji určité komplikace, ale snažím se zajistit průběh správního řízení v souladu se zákonem, který jsem povinna dodržovat.

 

Děkuji za pochopení.

V.Chramostová, ředitelka školy

 

 

Vážení rodiče,

podrobné informace k letošním zápisům do mateřských škol naleznete na webových stránkách   https://zapisyms.liberec.cz/
a  ve   Směrnici pro zápis dětí do mateřské školy 2020-2021.pdf (672394)

Počet volných míst : 40

Přihlášky máte možnost předat několika způsoby :

  • do datové schránky školy: hkywyqw
  • emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  -  ms.gagarinova@volny.cz
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou na adresu: MŠ „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, 460 07 Liberec 6
  • do schránky školy v termínu od 11. - 13. 5. 2020, vždy mezi 8.00 – 16.00 hod. .

Zásilky musí vždy obsahovat: vyplněnou a vlastnoručně nebo elektronicky podepsanou přihlášku, potvrzení o očkování dítěte a kopii rodného listu dítěte. 

  • Osobní podání:

v označeném prostoru školy  dne 12. 5. 2020 mezi 8.00 – 12.00 a 12.30 - 15.00 hod. tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit:

  • žádost,
  • originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců doklad o povolení k pobytu na území ČR)

Přesný časový termín pro předání žádosti si vzhledem k nouzovému stavu domluvte předem prostřednictvím emailu  - ms.gagarinova@volny.cz.